ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за използване на платформата ДАРИ ЖИВОТ

Добре дошли в нашия уебсайт https://dari-jivot.eu!

https://dari-jivot.eu (ДАРИ ЖИВОТ ) е уебсайт с платформа за публикуване на безплатни обяви, които се използват от потребителитепри условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на ДАРИ ЖИВОТ  изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия. Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

Всички обяви за даряване на кръв и кръвна плазма са безвъзмездни! Ако дарител Ви поиска пари или друг вид компенсация за дарението си, незабавно се свържете с нас и органите на реда!

“ ДАРИ ЖИВОТ “ не носи отговорност за съдържанието на Вашите обяви и обявите на останалите потребители на платформата. Призоваваме Ви да не злоупотребявате с нея и да публикувате обявите си с коректно попълнена информация. Колкото по-точна и конкретна е една обява, толкова по-лесно ще намерите каквото търсите.

Всички обяви, които не отговарят на целите на платформата ще бъдат изтривани без предупреждение заедно с профилите, от които са публикувани. 

“ ДАРИ ЖИВОТ “ си запазва правото да информира органите на реда при засичане на злоупотреби с кръв и кръвна плазма, както и финансови злоупотреби между потребителите.

ВСИЧКИ КАРЕТА ЗА ОБЯВИ НА ТЪРСЕЩИ И ДАРЯВАЩИ КРЪВ И КРЪВНА ПЛАЗМА СА БЕЗПЛАТНИ! ОБЯВИТЕ СА ПОДРЕДЕНИ ПО ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ. 

Ако желаете Вашата обява да е винаги на първо място се свържете с нас през котактната ни форма.

 

Въведение

Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на Платформата https://dari-jivot.eu е „Глобал Уеб Дизайн БГ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 205633652, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, бул. “Ген. Иван Колев” №8.

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за всички потребители на платформата. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. https://dari-jivot.eu не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.4.3 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на ДАРИ ЖИВОТ  и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договор/споразумение, сключено с ДАРИ ЖИВОТ  във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в ДАРИ ЖИВОТ , Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта https://dari-jivot.eu .

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) https://dari-jivot.eu , неговите приложения, мобилни и други версии.

“ДАРИ ЖИВОТ ”, “Платформа” – платформа за обяви, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.
“Администратор” –дружество “Глобал Уеб дизайн БГ” ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

 “Услуги” – всички услуги на Администратора.

“Артикул” – услугата „Безплатен план”, която дава възможност на потребителя да публикува обява в нашата платформа.

 “Обява” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за дарение или искате за дарение на кръв и кръвна плазма.

 “Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

 “Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в ДАРИ ЖИВОТ .

 

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

 

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата уговорки за дарение.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за безвъзмездно дарение на кръв и кръвна плазма от Потребителите;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) публикуване на обяви от търсещи кръв и кръвна плазма Потребители;

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

 

Всички услуги, които сайтът предлага за безвъзмездни.

https://dari-jivot.eu не носи отговорност ако дадено лице, което дарява кръв или кръвна плазма поиска от нуждаещ се пари или друга услуга в замяна на неговото дарение. Ако е на лице такава практика, моля да уведомите нас и служителите на реда незабавно!

 

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни български граждани. Платформата е предназначена за употреба само и единствено от частни лица! С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.5. Авторските права на всяка обява принадлежат на Потребителя, който я е публикувал.

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава съобщения и нотификации в мобилните версии на Уебсайта, свързани с обявите си, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта като физическо лице.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Лимитът е създаден с цел да се избегне повтарянето на едни и същи обяви и да се даде равен шанс на всички потребители да намерят своя дарител.

4.10. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

4.11. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши само след заявка до Администратора през контактната форма в уеб сайта.

 

Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя
5.1.1 Потребителят има право да регистрира само един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде изтрита.

5.1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;

 

 1. е от политическо естество;

 

 1. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;

 

 1. е расистко или дискриминационноспрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;

 

 1. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

 

 1. е невярно или подвеждащо;

 

 1. съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;

 

 1. рекламира продажбата на незаконни стоки;

 

 1. нарушава всякакво приложимо международно, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;

 

 1. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

 

 1. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения и обяви;

 

или

 

 1. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

 

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 

 1. осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;

 

 1. упражнява тормоз върху други потребители;

 

 1. събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;

 

 1. използва самоличността на други лица;

 

 1. публикува съдържание, което е нерелевантно към предмета на дейност на Платформата;

 

 1. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани данни, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на дейността на Платформата и нейното съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „junk mail“, „spam“, „chain letters“, „pyramid schemes“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора;

 

или

 

 1. прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

 

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да не публикува обяви и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба стоки от всякакво естество, включително кръв и кръвни продукти. Потребителите, публикували обяви в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност.

(8) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(9) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(10) Да не използва наименованието на ДАРИ ЖИВОТ и търговската марка Глобал Уеб Дизайн БГ, включително сходни или близки домейни с „dari-jivot“ и „globalwendesign”, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.

(11) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с информацията, която предоставя в обявите си.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия, извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието и носи отговорност за неговата достоверност.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта.

Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно, (е) при системно публикуване на неверни данни и заблуждаващо съдържание, (ж) при предлагане на дарение срещу заплащане или друг вид компенсация.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по молба на потребител датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например потребители, чиито близки са в особено тежко състояние).

(8) Да организира анкети и проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. ДАРИ ЖИВОТ  в качеството си на Администратор има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от ДАРИ ЖИВОТ  маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне или популяризиране дейността на ДАРИ ЖИВОТ . С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне или популяризиране дейността на ДАРИ ЖИВОТ , като Администратора ще фо информира за това своевременно.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в договорките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от  услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Чл.7. Публикуване на обяви

7.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

7.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в ДАРИ ЖИВОТ.

7.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез имейл, изпратен на регистрирания от Потребителя имейл. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл за повече от един потребителски Профил. Ако един и същ имейл е посочен в два и повече Профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Потребителя профил, а останалите остават блокирани. В случай на изтриване на потребителски Профил, имейлът, използван за верификация на Профила, се освобождава за ново използване след изтичане на един ден от изтриване на Профила.

7.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

7.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания имейл адрес и парола.

7.6. Обявите на Потребителя се изтриват автоматично от профила му след изтичането на 14 дни, считано от датата на публикуването им.

7.7. Срокът на активност на безплатна обява в Платформата, преди подновяването й от Потребителя, е 14 дни след датата на публикуването й. Възможна е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

7.8. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде изтрита. Потребителят може да изтрие сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Изтрии“.

7.9. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

7.10. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:
(1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

(2) Да обясни какво търси или предлага така, че останалите потребители да се ориентират бързо и лесно.

(3) Да не публикува обяви за платено даряване или даряване срещу услуга.

(4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. Пример: Потребителят може да публикува обяви със съдържание „търся” само в категория „Търся“. Ако публикува обява за търсене в категория „Дарявам”, администраторът има право да я премести в правилната категория без да уведомява потребителя за това.

(5) Да избере вида на обявата – “търся” или “дарявам”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата.

(6) Да притежава авторските права върху приложените снимки (ако има такива) или разрешение за използването им от съответните правоносители. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(7) Да напише обявата на български език (на кирилица).

(8) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

(9) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(10) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(11) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(13) Да не публикува обяви за други услуги, освен доброволното даряване на кръв и кръвна плазма.

(14) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви.

(15) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:

(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;

(ii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в сайта.

 

Чл.8. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

8.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната собственост (например на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Обяви, които нарушават това правило, се премахват без предупреждение и без право на редакция.

8.2. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща сайта.

8.3. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална собственост, се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от ДАРИ ЖИВОТ  при условията на Чл. 15.1 – 15.4 от Общите условия.

8.4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 9 имат:

(1) легитимният собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или

(2) упълномощеният представител по Интелектуална собственост (ИС) или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

8.5. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална собственост трябва да съдържа:

 

 1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на ИС, чиито права са нарушени;

 

 1. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);

 

 1. пълен списък с линкове към докладваните обяви.
  (2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

8.6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

8.7. Всички жалби за нарушени права на ИС, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

8.8. (1) Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.

(2) Всеки засегнат потребител от действия във връзка с жалба по този член може да изпрати своите възражения на имейл адрес office@dari-jivot.eu. Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.

Чл.9. Права на интелектуална собственост на Платформата

9.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и марките, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на ДАРИ ЖИВОТ или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и ДАРИ ЖИВОТ . Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквито са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. ДАРИ ЖИВОТ  си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпоризвеждане или използване, са изрично забранени.

Чл.10. Обезщетение

10.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност ДАРИ ЖИВОТ , неговите служители, възложители, агенти, доставчици на услуги (когато има такива) във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

Чл.11.Съобщения и нотификации

11.1. В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори (ако има такива).

11.2. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори (ако има такива) по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

11.3. Възможно е в процеса на използване на Платформата Потребителят да получава нотификации за нови съобщения по публикувани от него обяви, информация за нови обяви по любими търсения. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип нотификации и съобщения по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

Чл.12. Поверителност

12.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни, включително и предварително определените чувствителни такива, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на ДАРИ ЖИВОТ , приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

Чл.13. Допълнителни и общи разпоредби

13.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с:

(а) максималния брой дни, през които потребителското съдържанието ще се поддържа;

(б) максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата;

 

Потребителят потвърждава и приема, че ДАРИ ЖИВОТ  не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че ДАРИ ЖИВОТ  си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) без предизвестие и ДАРИ ЖИВОТ  не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че ДАРИ ЖИВОТ , по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

13.2. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за намиране на дарител на кръв или кръвна плазма, годност за определената цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. ДАРИ ЖИВОТ  не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична информация съхранявата чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата. ДАРИ ЖИВОТ  не гарантира, не препоръчва, нито поема отговорност за който и да е дарител или търсещ кръв или кръвна плазма. ДАРИ ЖИВОТ  не представлява страна по договорките за дарение и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на продукти или услуги.

13.3. При никакви обстоятелства ДАРИ ЖИВОТ , неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато ДАРИ ЖИВОТ  са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че ДАРИ ЖИВОТ  не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. ДАРИ ЖИВОТ  не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

13.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.14. Приложимо право. Жалби

14.1.1 В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

14.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.15. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

15.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

15.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

 

Чл.16. Система за оценка и обратна връзка

16.1 Всички описани по-долу функционалности или опции на системата за оценяване и обратна връзка функционират правилно и са достъпни за всички Потребители.

16.2 Системата за оценка и обратна връзка позволява на Потребител да оцени субективно друг Потребител и отношенията с него, свързани със сключването на договорка за дарение в ДАРИ ЖИВОТ. Оценката се състои от пет звездна система за оценяване и коментар на оценяващия. Основание за оценката би могъл да бъде всякакъв контакт между Потребителите по повод на обява в ДАРИ ЖИВОТ , а не само сключването на договорка.

16.4. Допълнителната информация в мненията и обратната връзка остава скрита и ще има спомагателна роля за целите на верифициране на действията на Потребителите от страна на ДАРИ ЖИВОТ .

16.5. Ако на конкретен потребител е дадена повече от една оценка от един и същ Потребител, в средната оценка, изчислена за оценявания Потребител, ще бъде включена само най-новата оценка.

16.6. Оценката и отзивите не трябва да нарушават разпоредбите на приложимото законодателство и по-конкретно не могат да съдържат:

а) Вулгарни изявления, нецензурно и порнографско съдържание или съдържание, което предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между нациите,

б) уеб адреси или връзки към други уебсайтове,

в) рекламно съдържание, друго търговско съдържание,

г) данни на Потребители или други физически лица, по-конкретно: име и фамилия, място на пребиваване, телефонен номер или e-mail адрес, номер на банкова сметка,

д) съдържание, което нарушава правата на трети лица, включително правата върху интелектуалната собственост, добрите нрави, правата на личността, вкл. доброто име, репутацията на други Потребители или трети лица,

е) съдържание, което е резултат от споразумение или договорка с други Потребители или трети лица за оказване на влияние върху оценката, мненията в обратната връзка или отзивите (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

ж) съдържание, което е невярно, клеветническо или представлява акт на нелоялна конкуренция.

16.7. ДАРИ ЖИВОТ  има право да изключи дадена оценка от средната оценка на Потребителя или да изтрие оценка изцяло или отчасти, когато оценката или обратната връзка:

а) се отнася за потребител, различен от оценявания потребител,

б) е дадена от Потребителя за него самия,

в) е дадена от служители, роднини и близки на оценявания Потребител,

г) се издава в резултат на договорка с Потребителя само за целите на повлияване на оценката и мненията (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

д) е издадена от потребителски профил, създаден въз основа на временен имейл адрес,

е) е била изложена по начин, който показва автоматизиране на процеса или по начин, пречещ на анализа на мрежовия трафик,

ж) нарушава Общите условия по друг начин.

16.8. По отношение на съдържанието на оценката и отзивите, към момента на тяхното даване, Потребителят предоставя на ДАРИ ЖИВОТ неизключителен, териториално неограничен и безплатен лиценз при условията, посочени в точка 5.7. Общите условия и останалите точки в чл.5 от ОУ.

Чл.17. Данни за контакт

17.1. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София, ж.к. „Кръстова Вада”, бул. „Ген. Иван Колев” 8.

17.2. Контакт с Администратора може да се осъществи:

 • на телефонен номер +359884561731;
 • чрез формата за контакт, достъпна тук;
 • на имейл адрес: office@dari-jivot.eu;
 • при въпроси, свързани с личните данни: office@dari-jivot.eu.

 

Сравни